Alapító okirat

I.

Az Alapítvány neve

Az Alapítvány neve: Evangelikál Teológia Alapítvány

Alapító: Tankó Tünde.

Az Alapítvány jogi személy.

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

II.

Az Alapítvány célja

Az Alapítvány célja: az evangelikál teológia megismertetése, megerősítése, fejlesztése a magyarországi teológiai és tudományos közélet formálása, társadalmi hatásának növelése, eredményeinek általános megismertetése révén a következő eszközök által:

 • a protestáns, azon belül elsősorban a baptista teológus képzés támogatása
 • teológus szakos diákok és posztgraduális tanulmányokat folytatók számára ösztöndíjak adományozása, tehetséggondozás
 • protestáns társadalomtudományi – elsősorban szociológus, szociális munkás, szociálpolitikus, filozófus, pszichológus – és nyelvész – elsősorban klasszika filológus, hebraista – végzettségű szakemberek továbbképzésének anyagi támogatása ösztöndíj formájában
 • teológiai oktatók tudományos munkájának támogatása,
 • új képzési formák, szakok, tananyagok, oktatási segédletek elkészítésének támogatása,
 • szakmai kiadványok (könyv, folyóirat, konferenciaanyagok stb.) megjelentetésének, terjesztésének támogatása fórum biztosítása a teológiai intézmények, karok együttműködésére, munkakapcsolatok kialakítására,
 • konferenciák, képzések, tréningek szervezése,
 • egyetemi/főiskolai/posztgraduális hallgatók és oktatók szakmai tájékozottságának segítése külföldi könyvek, szakfolyóiratok beszerzése által
 • hallgatók és oktatók nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, utazások támogatása
 • szociálisan rászoruló tehetséges diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • információs adatbázis kialakítása

Az Alapítvány céljának eléréséhez – a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően közhasznú szervezetként tevékenykedik.

Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek:

 • Tudományos tevékenység, kutatás (Khtv. 26.§ c) 3. pontja).
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26.§ c) 4. pontja).
 • Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§ c) 5. pontja).
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§ c) 11. pontja)
 • Euroatlanti integráció elősegítése (Khtv. 26.§ c) 19. pontja).

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Pártoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselők, fővárosi és megyei önkormányzati képviselők állítását, támogatását a tevékenységéből kizárja.


III.

Az Alapítvány vagyona

Az Alapítvány vagyona: az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft, amelyet az alapító, az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg elhelyezett az Alapítvány bankszámláján.

Az Alapítvány képviselői és bankszámlájának kezelői önállóan:

1. Serafin József                          Elnök

2. Nemeshegyi-Horvát Anna           Kuratóriumi tag, képviselő

A bankszámla feletti rendelkezésre az Alapítvány képviseletére felhatalmazott személyek önállóan jogosultak.

Az induló és a támogatók által növelt vagyon teljes mértékben közvetlenül az alapítvány tőkéje, amivel a kezelő szerv gazdálkodhat az alapítványi célok megvalósítása érdekében.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon, illetve a gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel, kizárólag az Alapító Okirat II. fejezetében felsorolt célok eléréséhez használható fel.

Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdálkodás során elért eredményt az Alapítvány fel nem oszthatja, azt kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Alapítvány egész vagyona felhasználható a cél érdekében. A vagyonfelhasználás módjáról a kuratórium esetileg hozza meg döntését. Ez történhet egyéni kérelem alapján, az Alapítvány kuratóriuma által kiírt pályázatok útján, vagy az Alapítvány részéről történő közvetlen kifizetéssel.

Az Alapítvány pénzeszközeinek befektetési célokra történő felhasználásáról a kuratórium dönt. A befektetési tevékenységet a kuratórium csak az általa elfogadott befektetési szabályzat alapján kezdheti meg, melyet akkor alkot meg, amikor az Alapítvány ezirányú tevékenységét megkezdi.

IV.

Az Alapítvány jellege

Az Alapítvány nyílt jellegű, csatlakozásnak helye van.

Az Alapítvány céljának elérése érdekében együttműködik a már működő, vagy a jövőben létrejövő olyan állami, társadalmi és keresztény egyházi szervezetekkel, amelyek jellege, tevékenysége illeszkedik az Evangelikál Teológia Alapítvány céljaihoz.

Az Alapítvány az általa nyújtott szolgáltatások, támogatási lehetőségek, azok mértéke és igénybevételének módja tekintetében a kuratórium által megalkotott belső szabályzatát alkalmazza. Az aktuálisan rendelkezésre álló szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat az Alapítvány nyilvánosságra hozza (sajtón, interneten, levelezőlistákon, intézményi hirdetőtáblákon stb. keresztül).

Az Alapítvány évente egy alkalommal köteles nyilvánosságra hozni a létesítő okirat szerinti tevékenységét és gazdálkodása fontosabb adatait.

V.

Az Alapítvány kezelője

Az Alapítvány képviseletére, pénzeszközeinek kezelésére és a döntések meghozatalára az alapító kuratóriumot hoz  létre, amely 3 tagból áll.

A Kuratórium elnöke: Serafin József

Tagok: Lőrik Levente, Nemeshegyi-Horvát Anna

A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól.

A kurátori tisztség megszűnik:

 • az arról történő lemondással,
 • az alapító részéről történt visszahívással, akkor ha a tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti (az alapító  okirat egyidejű módosítása és új kurátor kijelölése mellett),
 • a kurátor halálával.

A kurátori tisztség bármely okból történő megüresedése esetén az új kurátor személyének kijelölését az alapítótól kell kérni.

A kuratórium

 • az Alapítvány vagyoni helyzete ismeretében dönt az Alapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásának sorrendjéről, a felhasználható pénzeszközök mértékéről, módjáról,
 • gondoskodik a meghozott döntések végrehajtásáról,
 • felelős a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért,
 • az Alapítvány éves tevékenységéről (pénzügyi és szakmai) beszámolót és közhasznúsági jelentést készít,
 • az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról határozatot hoz.

Az Alapítvány képviselője Serafin József, akinek akadályoztatása esetén bármelyik érdektelen kurátor jogosult az Alapítvány képviseletére.

A kuratórium a létesítő okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében köteles működni, és a működéshez szükséges feltételeket biztosítani.

Az alapító ezennel felhatalmazza a kuratóriumot, hogy az Alapítvány vagyonával, valamint a tevékenységéből származó jövedelemmel teljes mértékben rendelkezzen úgy, hogy az az Alapítvány céljainak megvalósulását szolgálja.

A kuratórium tagjai a létesítő okirathoz csatolt mellékletben nyilatkoznak, hogy a vállalt tisztségük betöltésének a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8.§(1) bekezdése és a 9.§-a szerinti szabályoknak megfelelően törvényi akadálya nincs.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a jelen alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az Alapítvány vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium tagjai tevékenységüket külön díjazás nélkül végzik. A kuratórium tagjai igényt tarthatnak az alapítványi célok érdekében felmerülő költségeik megtérítésére az Alapítvány anyagi lehetőségeihez mérten.

A kuratórium évente legalább két alkalommal ülést tart. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratórium tagjait legkésőbb az ülés előtt 10 nappal írásban kell értesíteni kell az ülés időpontjáról és tervezett napirendjéről.

A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium, bármely tagja írásbeli kezdeményezése esetén, egyhangú határozattal dönthet a zárt ülés elrendeléséről amennyiben az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogokat érint.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685._ B. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A kuratórium határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a hozott határozatot, annak hatályát, a határozathozatal időpontját, azt, hogy a határozatot hány egyetértő, hány ellenszavazattal és hány tartózkodással hozták meg valamint – ha lehetséges – a támogatók, ellenzők és tartózkodók személyét is.

Az Alapítvány tevékenységéről éves beszámolót és közhasznúsági jelentést köteles készíteni. Az alapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról kuratóriumi ülés keretében, szavazással kell dönteni.

Az elnök gondoskodik az Alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon, legkésőbb a határozat meghozatalától számított 8. napig.

Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban.

A közhasznú szervezeteket működésére vonatkozó 1997. évi CLVI. törvény 7.§(2) bekezdésében szereplő előírások betartása az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata szerint történik.

Az alapító a jelen létesítő okirat aláírásával egyben nyilatkozik, hogy az Alapítvány éves bevétele nem éri el az évi 5.000.000.-Ft, azaz ötmillió Ft-ot, így felügyelő bizottságot nem alakít. Amennyiben a bevétel meghaladja a fenti határt, úgy az alapító – létesítő okirat módosítással párhuzamosan – a felügyelő bizottság kijelöléséről intézkedik.

Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradt vagyont a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetségnek (MEKDSZ, 1111 Budapest Kende u. 7.) kell átadni.

VI.

Egyéb rendelkezések

Az alapító az Alapítvány nyilvántartásba vétele után a létesítő okirat olyan lényeges módosítását nem határozhatja el, amely az Alapítvány vagyonát elvonja, célját jelentősen megváltoztatja vagy szűkíti.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kszt. és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2008. november 24.

______________________

Tankó Tünde alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:

aláírás:         _____________________      ______________________

név:                 _____________________      ______________________

Cím:                _____________________      ______________________